Strona: Percepcja wzrokowa drogi i jej wyposażenia / Katedra Dróg i Mostów

Percepcja wzrokowa drogi i jej wyposażenia

0534_001.jpg

Rosnąca zamożność ludności, jak i zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne sprawiają, że natężenie ruchu drogowego systematycznie się zwiększa. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym powszechne stało się używanie telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdu oraz korzystanie z nowoczesnych, multimedialnych systemów pokładowych pojazdu, które stanowią dodatkowe obciążenie uwagi kierowcy. Mnogość pobudzeń docierających do kierowcy jest większa niż w poprzednich dziesięcioleciach, a jednocześnie na skutek rozwoju techniki konstruowania samochodów jest możliwe rozwijanie większych prędkości na drogach. W efekcie istnieje mniejsze okno czasowe dla właściwej percepcji i podjęcia trafnego działania przez kierowcę. Ze statystyk zdarzeń drogowych wynika, że człowiek jest najbardziej zawodnym czynnikiem w układzie człowiek – pojazd – droga. Może to być skutkiem ograniczeń percepcyjnych człowieka, nieuwzględnianych w organizacji przestrzeni drogi. W wielu badaniach dowiedziono, że mimo zauważonego pobudzenia człowiek nie przetworzył właściwie informacji i nie przyswoił  treści, a w konsekwencji podjęte przez niego działanie nie było racjonalne i optymalne, prowadząc do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub do zdarzenia drogowego.

Współczesne projektowanie dróg wymaga więc szerszego respektowania potrzeb i ograniczeń percepcyjnych kierowców, ponieważ kompozycja przestrzeni drogi – obejmująca jej geometrię i wyposażenie oraz najbliższe otocznie – może istotnie wpływać na procesy przetwarzania informacji wzrokowej, decydując ostatecznie o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

W monografii został podjęty temat procesów percepcji wzrokowej elementów drogi z zastosowaniem techniki śledzenia położenia gałek ocznych oraz przeniesienia wyników badań na grunt techniczny. Opisano aktualny stan wiedzy na temat postrzegania wzrokowego, szczególnie w zakresie przydatnym dla drogownictwa. W ramach badań własnych przestawionych w monografii wykonano rejestrację okulograficzną gałek ocznych w czasie przejazdu kilkudziesięciu kierowców wyznaczoną trasą, w rzeczywistych warunkach drogowo – ruchowych. Skupiono się na rozpoznaniu: zapotrzebowania percepcyjnego elementów drogi, z których kierowca czerpie informacje służące przygotowaniu swoich reakcji, sposobu prowadzenia samochodu, niezbędnego pola widoczności, usytuowania oznakowania dróg oraz komponowania krzywizn drogi w planie ułatwiających percepcję drogi.

 Efektem badań i analiz autora jest ustalenie hierarchii elementów drogi i jej wyposażenia pod względem ważności dla uwagi wzrokowej kierowcy, opracowanie zaleceń co do wymaganej odległości widoczności przed pojazdem, wskazanie obszarów na wylotach skrzyżowań i pasach włączenia, gdzie ze względu na utrudnioną percepcję nie powinny być umieszczane znaki drogowe, wskazanie zagrożeń, jakie ze względu na procesy postrzegania niosą ze sobą atraktiry uwagi wzrokowej zlokalizowane w pobliżu miejsc potencjalnie kolizyjnych ( przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, skrzyżowania, przejazdy kolejowe), a także opracowanie kryterium percepcyjnego dla promieni łuków w planie. W pracy wskazano także kierunki dalszych badań, w tym tych, które autor zamierza prowadzić w przyszłości.

Opisane w monografii wyniki prac badawczych mogą mieć zastosowanie zarówno w projektowaniu dróg, jak i ich utrzymaniu, zmniejszając obciążenie uwagi wzrokowej kierowcy oraz dostosowując rozwiązania projektowe do jego możliwości percepcyjnych.

Monografia jest kolejnym krokiem autora w tej dziedzinie, ponieważ zagadnienia percepcji wzrokowej w kompozycji droga – most zostały opisane w jego dysertacji doktorskiej.

Słowa kluczowe: percepcja wzrokowa drogi, okulografia, eyetracking, fiksacje wzroku, widoczność, uwaga wzrokowa, dystraktor, kompozycja przestrzenna drogi, oznakowanie drogi

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję